می 9, 2021

تحقیق – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- …

جمعگرایی فردگرایی- استقلالطلبی انتقال مهارتها به نسل بعد بیعلاقه به بازآفرینی سبک زندگی به شیوۀ گذشته علاقهمند به پوشش سنتی، اشیاء سنتی، زندگی سنتی علاقهمند …

پژوهش – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- …

فیلمهای دیگر فیلمساز:صادق کرده (۱۳۵۰)آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)نفرین (۱۳۵۲)ناخدا خورشید (۱۳۶۵)ای‌ایران (۱۳۶۸)سریالدایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۴)۴- ۱- ۱- ۲ خلاصه داستانساعت هفت صبح است، جهانگیر از خواب بیدار میشود، رویا و بچهها …