پژوهش دانشگاهی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۵

نتایج آمارههای پارامتریک مجموع انحرافات از خط رگرسیون (Sdi2) و ضریب رگرسیون(   ) برای صفت عملکرد روغن ۲۲ ژنوتیپ کلزا در جدول ۴-۹ آورده شده است. نتایج جدول نشان داد که … Read More

مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۴

ژنوتیپهای شماره ۷، ۲۱، ۱۲، ۱، ۱۵ و ۴ در ناحیهای از بایپلات استقرار پیدا نمودند که عملکرد دانه کمتر از میانگین کل و براساس مؤلفه اول مدل AMMI مقادیر … Read More