مقاله – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۳-۱۰ جمع بندی ۶۵فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها۴-۱ مقدمه ۶۹۴-۲ برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی ۷۱۴-۳ محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان … Read More

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

۱) ارائه ی اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی۲)رفع نیازهای آن دسته از استفاده کنندگانی که نمی توانند به راحتی و مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز در واحد تجاری … Read More