دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۹

– جرایم غیر عمدیعدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه شخصی باشد که با وجود علم به نتیجه ی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب … Read More

مقاله – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۴۰

– ماده ۱۵۵ ق . م . ادر ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر گردیده « جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست ، « مگر این که … Read More

دسترسی متن کامل – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۰

۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعدهآیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : … Read More