سایت مقالات فارسی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت …

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک خاورمیانه با موافقت نامه‌های مشارکت که از سال ۱۹۷۳General Agreement نامیده می‌شود در ابتدا با یک سطح متفاوتی از مشارکت نه بر اساس تولید بلکه در … Read More

سامانه پژوهشی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

۳-قراردادهای خدماتی[۹۴]– قراردادهای خرید خدمت خالص (صرفا خدماتی)[۹۵]– قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک (خطرپذیر)[۹۶]*قراردادهای کاملا خطرپذیر[۹۷]*قراردادهای بیع متقابل[۹۸]۴-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری[۹۹]– مشارکت در سرمایه گذاری بدون آورده– مشارکت در … Read More

مقاله علمی با منبع : قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است … Read More