پژوهش دانشگاهی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۵

نتایج آمارههای پارامتریک مجموع انحرافات از خط رگرسیون (Sdi2) و ضریب رگرسیون(   ) برای صفت عملکرد روغن ۲۲ ژنوتیپ کلزا در جدول ۴-۹ آورده شده است. نتایج جدول نشان داد که … Read More

مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۴

ژنوتیپهای شماره ۷، ۲۱، ۱۲، ۱، ۱۵ و ۴ در ناحیهای از بایپلات استقرار پیدا نمودند که عملکرد دانه کمتر از میانگین کل و براساس مؤلفه اول مدل AMMI مقادیر … Read More

سايت مقالات فارسی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۶

ژنوتیپ‌های پایدار با عملکرد بالا دارای آماره پایداری-عملکرد بالاتر از میانگین آماره پایداری-عملکرد کل می‌باشند. فصل دوم بررسی منابع آلارد و برادشاو (Bradshaw and Allard, 1964)، اظهار داشتهاند، که اثر … Read More