مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۶۶

مسائل و مشکلات مشترک در زمینه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر کدامند؟ همانطور که از نتایج تحقیق بر می آید مسائل و مشکلات مشترک در سه کلان شهر را … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۵۸

۰,۷۱۴ ۰,۱۴۳ ۰,۱۴۳ مدارس ۰,۵۰۰ ۰,۲۵۰ ۰,۲۵۰ مسافرخانه ۰,۴۱۳ ۰,۲۶۰ ۰,۳۲۷ با توجه به نتایج بدست آمده از زیر شاخص های خدمات اقامتی رسمی مشهد در وضعیت مطلوبی نسبت به … Read More

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

موضوع تعیین اولویت های تحقیقاتی، تعیین بهترین اولویت تحقیقاتی باشد و در سطح آخر نیز محور (زمینه) های تحقیقاتی قرار گرفته باشد، سطح مابین را می توان معیار ها و … Read More

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر نگرش یه استفادهبا توجه به جدول و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود که متغیر نگرش به استفاده دارای کمترین مقدار ۳۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۹۲۵۶/۳ ، … Read More