می 9, 2021

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی- قسمت 11

  • در تحقیقاتی كه دارای زیان احتمالی بوده و آزمودنیهایی در آنها مورد پژوهش قرار می­گیرند كه دچار فقر فرهنگی یا اجتماعی مالی هستند، لازم است درك صحیح آزمودنیها از این زیانها، مورد تأیید كمیته اخلاق در پژوهش قرار گیرد.
  •  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  • محقق موظف است كه اطلاعات مربوط به آزمودنی را به عنوان «راز» تلقی و آن را افشا ننموده و ضمناً شرایط عدم افشاء آن را نیز فراهم كند. مگر آنكه در این مسیر محدودیتی داشته باشد كه در این صورت باید قبلاً آزمودنی را مطلع نماید.
  • هر گونه صدمه جسمی و زیان مالی كه در پی انجام تحقیق برآزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق قوانین موجود جبران شود.
  • برای گروه گواه نیز بعد از پایان کار جلسات مشاوره انجام شد تا این گروه نیز از جلسات درمانی بهره برده باشند.

مقررات حاکم بر جلسات مشاوره برای افزایش ابراز وجود:
1-افراد و مشاور باید می دانستند که مطالب گروه و نام افراد محرمانه است.
2-افراد باید به هم توهیننمی کردند بلکه به همدیگر بازخورد می دادند.
3-باید کلام هم را قطع نمی کردند و اجازه می دادند حرف شخص تمام شود و سپس شروع به صحبت می کردند.
4-افراد سعیمی کردند وقت را رعایت کنند و متکلم الوحده نباشند و این از وظایف مشاور بود که وقت کافی به هرکس اختصاص دهد.
5-افراد بایستی سعی می کردند به موقع و در زمان تعیین شده در جلسات حضور داشته باشند.
6-افراد باید سعی می کردند در بحث شرکت داشته باشند.
شرح مختصر برنامه جلسات مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود:
پروتکل درمانی:
در جلسه اول مشاور،اهداف تشکیل گروه،مقررات و نحوه تشکیل جلسات را به اعضا توضیح خواهد داد.مشاور منابع شناخت خود را به اعضا آموزش می دهد.همچنین یک سری تکالیف برای جلسه بعدی مشخص می شود.
در جلسه دوم تکالیف جلسه قبل بررسی می شود و اعضا در مورد تکالیف همدیگر توضیح می دهند.
در جلسه سوم بعد از مرور جلسه قبل،مشاور و اعضا در مورد الیناسیون[126] بحث می کنند.
الیناسیون که به معنای خود بیگانگی می باشد،در نظریه منابع شناخت خود به معنای اهمیت بیش از اندازه به نظرات دیگران دادن و عدم توجه به خود مشاهده گری و نظر خویش است.
در جلسه چهارم بعد از مرور جلسه قبل،اعضا در مورد موقعیت هایی که حس سربلندی داشته اند،بحث می کنند.
جلسه پنجم اعضا در مورد ارزیابی خود از نگاه دیگران بحث می کنند و در این مورد تکالیفی برای جلسه بعد مشخص می شود.
در جلسه ششم جلسه قبل مرور می شودد و اعضا در مورد کارهای خوبی که در یک سال گذشته داشته اند بحث می کنند و به همدیگر از 10 تا 20نمره می دهند.
جلسه هفتم با بحث در مورد چشم هم چشمی در قالب مفهوم مقایسه اجتماعی شروع می شود و اعضا نظرات خود را ارائه می کنند. سپس هریک از اعضا به ارزیابی خود از منظر مقایسه
اجتماعی می پردازد. و تکالیفی در مورد مقایسه اجتماعی برای جلسه بعدی مشخص می شود.
جلسه هشتم به ایفای نقش اختصاص دارد و هریک از اعضا در نقش یک شخصیت مثلا قهرمان و یا …قرار می گیرد و احساس خود را بیان می کنند. همچنین در رابطه با مسائل جامعه و منابع شناخت خود بحث می شود. سپس در مورد مقایسه اجتماعی در مورد زندگی آشنایان مانند پدر و مادر و فامیل بحث می شود. برای جلسه بعد اعضا مشخص می کنند که بیشتر تحت تاثیر کدام یک از زیر مقیاس های منابع شناخت خود قرار دارند.
جلسه نهم با مرور جلسه گذشته شروع می شود و سپس اعضا در مورد تنظیم منابع سایر اعضا بحث می کنند. همچنین اعضا در مورد اعتماد به نفس سایر اعضا نمره گذاری می کنند.برای جلسه بعد از افراد خواسته می شود تا به عنوان تکلیف راه های افزایش اعتماد به نفس را بنویسند.
جلسه دهم با مرور جلسه قبل شروع می شود وسپس اعضا در مورد افزایش خود باوری بحث می کنند و در نهایت اعضا تحت نظارت مشاور به جمع بندی جلسات می پردازنند و در مورد مفید بودن یا نبودن آن بحث می کنند.
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
دراین فصل، تحلیل داده های پژوهش گزارش می شود که مشتمل بر دو بخش خواهد بود. بخش اول شامل یافنه های توصیفی است كه در آن نمایی از مشخصات شرکت کنندگان در این پژوهش ارائه می شود و در بخش دوم تحقیق داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
هدف مطالعه حاضراثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانیاست. چنین فرض شده بود که مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود موجب افزایش سطح ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی خواهد شد.
داده ها در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون توسط پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی جمع­آوری شد و مورد مقایسه قرار گرفت.
نتیجه توصیفی:
جدول شماره4-2. میانگین و انحراف معیار ابراز وجود قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه نوبت اندازه ­گیری میانگین انحراف معیار
آزمایش
N=14
پیش آزمون 41.57 5.34
پس آزمون 77.00 6.79
برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *