شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها.- قسمت ۱۰

همچنین تقویت و به کارگیری سیستم های جدید تولید، توزیع و صادرات، دستیابی به بازارهای صادراتی از راه همکاری مشترک با شرکتهای بزرگ چندملیتی وایجاد گروه های مشترک تولید و … Read More

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴۴

چاوش باشی، فرزانه، (۱۳۸۷)، مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی ۲، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.   حاجی کریمی، عباسعلی، (۱۳۸۳)، توسعه منابع انسانی و نقش … Read More

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های ۶٫۱۱٫۱۶٫۱۸٫۳۱٫۴۵ بر پایه پروتئین های۹۳ L1 و L2- قسمت ۸

کلونینگ ژن یعنی تولید مقادیر کافی از آن ژن خاص به صورت خالص. با کلون کردن ژن مورد نظر را از داخل یک ژنوم بزرگ به داخل یک حامل ساده … Read More

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

فهرستعنوان صفحهفصل یک: کلیات پژوهش۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱-۵ پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱فصل دوم: ادبیات و پیشینه … Read More

پایان نامه حسابداری ۳- قسمت ۵

۵- شرکت‌هایی که از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت استفاده می‌کنند ممکن است به دلیل وجود عامل تورم و اثر آن بر ارزش افزوده اقتصادی، … Read More

تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی- قسمت 12

منابع تجربیH7عملکرد بازارقابلیت های سازمانی چشم اندازمشترکH4نوع مالکیتارتباط ساختارH10 H5 پاسخ/سنجش تکنولوژیH6شکل(1-3): مدل مفهومی تحقیق(Fig)منبع: لونیدا و همکاران (2013)4-3- فرضیه های تحقیقبا توجه به مرور پیشینه نظری و تجربی تحقیق … Read More

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا- قسمت ۵

دومینگو و هینتون (۲۰۰۸)، انواع مختلف وبلاگ های جراید را به شکل زیر طبقه بندی کرده اند:۱٫ وبلاگ های ملیوبلاگ هایی که توسط مردم نوشته می شوند و ربط چندانی … Read More

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۲۶- قسمت 2

بیشینه       قوانین و مقررات مربوط     ۱۲۱/۲۴     ۱۱۹     ۰۰۰/۰     ۶۲۵۰۰/۲     ۴۰۹۵/۲     ۴۸۰۵/۲     در جدول … Read More

طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا- قسمت ۳۴

از سوی دیگر مطالعات ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و یا متضاد باشند..و نهایتا ممکن است مطالعات تا اندازه ای به یکدیگر شبیه بوده ولی حدودی از تناقضردر … Read More

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 4

از آن جهت كه امید یک حالت انسانی است “موانع درونی” و فردی می‌تواند امید را آسیب‌زده كند. ناكامی‌های مكرر، آگاهی‌های محدود و گرفتاری‌های فراوان كه فرصت اندیشیدن را به … Read More