می 9, 2021

شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها.- قسمت ۱۰

همچنین تقویت و به کارگیری سیستم های جدید تولید، توزیع و صادرات، دستیابی به بازارهای صادراتی از راه همکاری مشترک با شرکتهای بزرگ چندملیتی وایجاد …

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴۴

چاوش باشی، فرزانه، (۱۳۸۷)، مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی ۲، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.   حاجی کریمی، عباسعلی، (۱۳۸۳)، …

طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های ۶٫۱۱٫۱۶٫۱۸٫۳۱٫۴۵ بر پایه پروتئین های۹۳ L1 و L2- قسمت ۸

کلونینگ ژن یعنی تولید مقادیر کافی از آن ژن خاص به صورت خالص. با کلون کردن ژن مورد نظر را از داخل یک ژنوم بزرگ …

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

فهرستعنوان صفحهفصل یک: کلیات پژوهش۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱-۵ پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………. …

تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی- قسمت 12

منابع تجربیH7عملکرد بازارقابلیت های سازمانی چشم اندازمشترکH4نوع مالکیتارتباط ساختارH10 H5 پاسخ/سنجش تکنولوژیH6شکل(1-3): مدل مفهومی تحقیق(Fig)منبع: لونیدا و همکاران (2013)4-3- فرضیه های تحقیقبا توجه به مرور …