تفاوت مدیریت عملیاتی و مدیریت راهبردی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

تفاوت مدیریت عملیاتی و مدیریت راهبردی مديريت راهبردي مديريت عملياتي مبهم پيچيده غير عادي   عادي سراسر سازماني بنيادي معطوف به بخشي از امور سازمان تغيير زير بنايي تغيير کوچک و روبنايي تحت تاثير شرايط محيطي و توقعات و انتظارات تحت تاثير منابع و امکانات Source: Wright P, C.D Prinple; M. J, Kroll; J.A Parnell…

گرایش به صادرات، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

) انگیزش به صادرات بلیکی[1](1978) اولین کسی بود که انگیزش را به فرایند فروش صادرات ارتباط داد.ضمن تحقیقات متوجه شد،انگیزه مدیران در امر صادرات،سود دهی بلند مدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلند مدت حاصل می شوند.رابینو[2] با پیشنهاد این که مدیران تنوع بازار را به عنوان یک مزیت مهم صادرات در نظر…

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس

مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس مزیت های موقعیتی و مزیت های پویا می توانند متجانس یا غیر متجانس باشند. وقتی که شرکت و رقبایش اساساً بااستفاده از مهارت ها و قابلیت های متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت می کنند، در این صورت، مزیت رقابتی از انجام فعالیت های مشابه به صورت بهتر…

زبان هاي ايراني- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

زبان هاي ايراني در ايران گويش وران خانواده هاي زباني مختلفي زندگي مي كنند كه مي توان آن ها را در غالب خانواده زباني هند و اروپايي، آلتايي و سامي ها قرار داد. در گروه خانواده زبانهاي هند و اروپايي زبان پارسي به عنوان مهمترين زبان شاخه ايراني اين خانواده نه تنها براي پارسي زبانان…

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی .مسئولیت اجتماعی

. تعریف‌های مختلف و فراوان در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مؤید نکته‌ی دیگری نیز می‌باشد و آن این که این تعریف از دیدگاه عملیاتی تا دیدگاه استراتژیک و در سطح جهانی و دربرگیرنده‌ی اجزای بیشتر تکامل داشته است (سايا[1]، 2001) همان گونه که مرور شد تعریف دقیق تکلیف اجتماعی شرکت‌ها تاکنون یک تعریف دقیق…