می 9, 2021

تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی- قسمت 12

منابع تجربی
H7
عملکرد بازار
قابلیت های سازمانی

چشم اندازمشترک
H4
نوع مالکیت
ارتباط ساختار
H10 H5

پاسخ/سنجش تکنولوژی
H6
شکل(1-3): مدل مفهومی تحقیق(Fig)
منبع: لونیدا و همکاران (2013)
4-3- فرضیه های تحقیق
با توجه به مرور پیشینه نظری و تجربی تحقیق و در راستای اهداف تحقیق فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین می‌شود.
فرضیه اصلی:
منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازار یابی تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
1- منابع فیزیکی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
2- منابع آموزشی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
3- منابع تجربی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
4- چشم انداز مشترک درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
5- ارتباط ساختار درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
6- پاسخ و سنجش تکنولوژی درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
7- موقعیت مکانی و نوع مالکیت نقش تعدیل کننده ای در بین منابع وقابیلت های سازمانی و عملکرد بازاریابی دارد.
5-3- جامعه آماری
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را می دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود می گویند(صدقیانی وصالحی، 9، 1380). جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش برخی شعب بانکهای دولتی و خصوصی استان آذربایجان شرقی است كه در حدود500 شعبه می باشند. حجم نمونه تحقیق فوق با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود تعیین گردیده كه بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند.
6-3-نمونه و روش نمونه گیری
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه اماری است، بطوری که مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزومودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم(سکاران، 296، 1385).
نمونه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 217 شعبه مشخص گردیده است. همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری خوشه ای می باشد.

7-3-ابزار گردآوری اطلاعات
برای حل هر مشكلی و پاسخ دادن به مسائل موجود در هر پژوهشی، نیاز است تا داده‌ها و اطلاعاتی وجود داشته باشد تا بتوان با كمك آن‌ ها و تحلیل آن‌ ها فرضیه‌های مطرح شده در آن تحقیق را به عنوان پاسخی ممكن برای آن مسائل مطرح كرد و آن را آزمود. محققان مختلف از ابزارهای متفاوتی برای بدست آوردن آن داده‌ها از جمله مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارك (آرشیو – كتابخانه‌ای) استفاده می كنند. در هر پژوهشی، محقق با در نظر گرفتن ماهیت مساله و فرضیه‌های مطرح شده، یک یا چند ابزار را انتخاب می‌كند. بعد از طراحی ابزارهای مورد نظر باید روایی و اعتبار را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وجود شرایط لازم به جمع آوری داده‌ها بپردازد. در پژوهش حاضر از ابزار كتابخانه و بررسی اسناد و مدارك و پرسشنامه استفاده شده است.
مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک: با بررسی اسناد و مدارك از جمله كتاب‌های تخصصی، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق، در ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است.
پرسشنامه: پرسشنامه‌ای كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشنامه تعدیل و تكمیل شده‌ای می باشد كه مولفه‌های به كار رفته در این تحقیق را در نظر گرفته و پرسشنامه طراحی شده است. این پرسشنامه از 35 گویه تشكیل شده است و برای اندازه‌گیری از مقیاس پنج نقطه‌ای لیكرت استفاده شده است. گویه‌های پرسشنامه به این ترتیب آورده شده است: گویه‌های 1 تا 3 منابع فیزیکی، 4 تا 6 منابع آموزشی، 7 تا 9 منابع تجربی، 11 تا 13 چشم انداز مشترک، 14 تا 17 قابلیت ارتباط ساختار ، 18 تا21 فناوری سنجش از پاسخ ،22 تا28 عملکرد بازار ، 29 تا31 موقعیت مکانی و نهایتا 32 تا 35 برای نوع مالکیت در نظر گرفته شده است. پرسشنامه مورد استفاده در قسمت ضمایم پایان‌نامه پیوست می‌باشد.

8-3-روایی و پایای پرسشنامه
اعتبار هر پژوهش در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به این‌که در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه‌ی پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد.
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای محقق ساختن آن طراحی شده است اشاره می‌کند. هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی وجود ندارد. روش‌هایی برای سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری مانند روایی محتوایی، نمادی (ظاهری) موافق، سازه، همگرا، متمایزکننده، روایی مربوط به ملاک و روایی متضمن پیش‌بینی وجود دارد. در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. این نوع روایی به سؤال‌های تشکیل دهنده‌ی ابزار اندازه‌گیری به‌کار گرفته شده بستگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

دارد. اگر سؤال‌های مطرح شده معرف مفاهیم و ویژگی‌هایی باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌را دارد، در این صورت پرسشنامه دارای روایی محتوا می‌باشد. از این‌رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران، 1385) بنابراین برای تعیین روایی یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤال‌های آزمون تا چه حد معرف محتوا و هدف‌های تعیین شده است و اینکه آیا مقیاس مورد نظر همان چیزی را که باید بسنجد را می‌سنجد، استفاده می‌شود. لذا از نظرات اساتید گروه مدیریت دانشگاه تبریز و متخصصان موضوع پژوهش در بانک ها و همچنین تعدادی از تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شد. با بهره گرفتن از نتایج سنجش روایی اصلاحات متعددی از نتایج حاصل در پرسشنامه اعمال شد که در نتیجه‌ی آن عدم درک طبیعت و ماهیت پرسشنامه کاهش یافت.
پایایی بعد دوم سنجش اعتبار آزمون می‌باشد. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. برخلاف روایی، روش‌های آماری مختلفی برای سنجش پایایی ابزار سنجش وجود دارد؛ از جمله می‌توان به روش بازآزمایی، روش موازی، روش تضیف، روش کودر-ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد (سرمد و دیگران، 1385) معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‎‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد.
برای اندازه گیری پایایی از شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. ضریب آلفای صفر نشانگر عدم پایایی و ضریب یک، معرف پایایی کامل است(همان منبع، 38 ). در اینجا نیز برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضریب طبق فرمول زیر قابل محاسبه است.

فرمول شماره(3-1)
k= تعداد سوالهای پرسشنامه
  واریانس پاسخهای همه آزمودنی ها به سوال k ام
  واریانس جمع نمره های هر پاسخگو
برای محاسبه این ضریب پرسشنامه بین 30 نفر از افراد جامعه آماری توزیع و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ سنجیده است.
با توجه به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد 6/0 است نتیجه می‌گیریم پرسشنامه از پایایی درونی خوبی برخوردار است.
جدول (1-3): نتایج آلفای کرونباخ

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

شاخص‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *