می 9, 2021

تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت ۱۳

عامل ارزش

 

 

۰٫۱۵۸۸

 

 

۲٫۴۲۳۲

 

 

۰٫۰۱۷۳

 

 

 

عامل مومنتوم

 

 

۰٫۳۴۱۱

 

 

۴٫۸۹۵

 

 

۰٫۰۰

 

 

 

ضریب تعیین رگرسیون

 

 

۰٫۶۷۲۳

 

 

 

 

 

 

 

معناداری رگرسیون (F)

 

 

F-Statistic

 

 

P-Value

 

 

 

۴۲٫۴۵۶۴

 

 

۰٫۰۰

 

 

 

آزمون­های رگرسیون

 

 

 

آزمون وایت(همسانی واریانس)

 

 

F-Statistic

 

 

P-Value

 

 

 

۰٫۷۴۲۸

 

 

۰٫۵۹۳۲

 

 

 

آزمون برا و جارکیو (نرمال بودن توزیع مقادیر خطا)

 

 

J-B Statistic

 

 

P-Value

 

 

 

۱٫۷۵۴۵

 

 

۰٫۴۱۵۹

 

 

 

میانگین جمله خطا

 

 

۰٫۰۰

 

 

 

 

 

آماره دوربن واتسون

 

 

۱٫۸۳۵۴

 

 

 

 

ضریب نگرش سرمایه ­گذاران در مدل کارهارت برابر ۰٫۰۳۳۵ می­باشد. به عبارتی عامل نگرش سرمایه ­گذاران به میزان ۳ درصد بر صرف بازده سهام پرتفلیو مورد بررسی اثر می­گذارد. آماره t این متغیر برابر ۳٫۲۴ است که با توجه به احتمال ۰٫۰۰۱۶ نمایانگر معناداری متغیر نگرش سرمایه ­گذاران در این رگرسیون است. ضریب عامل صرف بازده بازار به میزان ۴۳ درصد و ضریب عامل مومنتوم به میزان ۳۴ درصد، به ترتیب با آماره t 9.17 و احتمال صفر برای عامل بازار و آماره t 4.89 و احتمال صفر برای مومنتوم بیشترین تاثیر را در تخمین انجام شده دارند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در یک معادله رگرسیون چند متغیره، چنانچه هیچ رابطه­ای میان متغیر وابسته و متغیرای مستقل و کنترلی وجود نداشته باشد، باید تمامی ضرایب متغیر­های مستقل و کنترلی در معادله، مساوی صفر باشد. از این رو، باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد. این کار با بهره گرفتن از آماره F انجام می­ شود. همانطور که در جدول ۴ ملاحظه می­ شود آماره F با مقدار ۴۲٫۴۶ و احتمال صفر، معناداری تخمین انجام شده را تایید می­ کند.
ضریب تعیین نیز معیاری است که قوت رابطه میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و کنترلی را تشریح می­ کند. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می­ شود. در این مدل ضریب تعیین برابر ۰٫۶۷۲۳ است. به عبارتی دیگر ۶۷٫۲۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. در کنار محاسبات انجام شده، جهت بررسی اینکه آیا اضافه کردن متغیر نگرش
سرمایه ­گذاران باعث بهبود مدل می­ شود یا خیر به برآورد مدل کارهارت بدون اضافه کردن عامل نگرش سرمایه ­گذاران پرداختیم. نتایج ضریب تعیین و مقدار F رگرسیون انجام شده در جدول زیر گزارش شده است.
جدول ۴-۵ نتایج رگرسیون انجام شده جهت فرض اول بدون عامل نگرش سرمایه­گذاران

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *